Algemene voorwaarden cursus ‘Ontspannen bevallen en een goede start’

Fijn dat je meedoet!
Wanneer jij je aanmeldt voor de cursus ‘Ontspannen bevallen en een goede start’ van Gooisch Grut Geboortezorg dan zal ik vanuit mijn passie voor geboorte er alles aan doen om jou en je partner zo goed mogelijk op weg te helpen naar een ontspannen bevalling en een mooie start van het ouderschap; een bevalling waar je met een goed gevoel naar uit, en op terug kunt kijken. Dit doe ik met veel plezier, iedere cursus opnieuw. Want wat is er nou mooier dan het vertrouwen van een zwangere en haar partner te zien groeien en bij te dragen aan een mooie geboorte-ervaring voor moeder, partner en de baby. Om niet voor verrassingen te komen te staan heb ik een aantal praktische zaken op een rij gezet in deze algemene voorwaarden.

Docent
Met jarenlange ervaring in de Geboortezorg, zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie, aangevuld met diverse opleidingen waaronder de docentenopleiding Hypnobirthing® van Marie Mongan, kan ik verzekeren dat de cursus een mooie voorbereiding gaat worden op de bevalling en het ouderschap. Omdat ik het belangrijk vind om mij te verbinden met collega’s die net als ik staan voor kwaliteit, ben ik lid van de Beroepscoöperatie Childbirth Educators.

De cursus
De groepscursus wordt gegeven tijdens 3 bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur en de privécursus in 2 avonden van ongeveer 2,5 uur. Bij de groepscursus is het minimale aantal deelnemers 3 (koppels). De privécursus wordt bij jullie thuis gegeven en geldt voor 2 personen. De inhoud van de cursus is een combinatie tussen Hypnobirthing en mindfulness, aangevuld met wettenschappelijke informatie en kennis uit de praktijk. Om het beste resultaat te behalen is het verstandig thuis te oefenen met het oefenmateriaal.

Inschrijving
De inschrijving voor de cursus is voor jullie beiden; de aanstaande moeder en haar partner. Natuurlijk ben je ook als zwangere alleen welkom, maar je mag in plaats van je partner ook iemand anders meenemen. Geef dit gerust aan bij aanmelding. Deelname is definitief als het inschrijfformulier is ingeleverd en de aanbetaling is gedaan.

Betaling
Binnen twee weken na inschrijving voor de cursus ontvang ik graag een aanbetaling van het deelnamebedrag t.w.v. de helft van het totaal. Het resterende bedrag dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt. Als je ‘last minute’ inschrijft voor de (privé-)cursus dan dient het deelname bedrag z.s.m. en altijd vóór aanvang van de cursus ontvangen te zijn. De factuur volgt achteraf (op naam van de zwangere deelnemer) na volledige betaling en deelname aan de cursus. Actuele tarieven van de cursus staan vermeld op de website www.gooischgrut.nl

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de kosten van de cursus vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van deze vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden nadat de cursus volledig is afgerond. Informeer goed bij je zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen en al dan niet ontvangen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

Annulering door deelnemer
Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus wordt € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht. Dit wordt in mindering gebracht op het betaalde cursusgeld. Het resterende bedrag wordt geretourneerd. Vanaf twee weken tot één week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Wanneer de deelnemer zich, één week voor aanvang van de cursus of later afmeldt, is zij het gehele deelnamebedrag verschuldigd. Indien je om medische redenen moet annuleren neem dan even contact op.

Volledige teruggave van het cursusgeld kan enkel geschieden wanneer één van onderstaande uitzonderingen het geval is:

  • indien de cursist bevalt vóór de start van de eerste cursusdag;
  • wanneer de cursist om medische redenen niet deel kan nemen aan de cursus (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht).

De cursist kan na start van de cursus geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen tenzij een van bovenstaande redenen de oorzaak is.

Annulering door cursusleidster
De groepscursus gaat door bij inschrijving van minimaal drie deelnemers (een koppel geldt als één deelnemer). Bij onvoldoende inschrijvingen krijg je de mogelijkheid het volledige deelnamebedrag, inclusief aanbetaling terug te ontvangen. Je kunt ook kiezen voor een privé-cursus tegen een aangepaste meerprijs. De cursusleidster kan de data of cursuslocatie van de cursus veranderen. Bij onverhoopte afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte) van de cursusleidster wordt in overleg een nieuwe bijeenkomst gepland.

Levering cursusmateriaal
De reader en geluidsbestanden behorende bij de cursus zullen bij de eerste bijeenkomst worden uitgereikt. De inhoud is eigendom van Gooisch Grut Geboortezorg. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Gooisch Grut Geboortezorg mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden.

Aansprakelijkheid
Gooisch Grut Geboortezorg of de docent, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de cursist naar de cursus worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus. Wat betreft de medische conditie van de cursist: Je dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Gooisch Grut Geboortezorg is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de cursist.

Ondanks dat Gooisch Grut Geboortezorg de grootste zorgvuldigheid in acht neemt, is deelname voor eigen risico.

Klachten en vertrouwelijkheid
Gooisch Grut Geboortezorg doet er alles aan om gegevens van cliënten en cursisten zo zorgvuldig mogelijk te verwerken. Voor de cursus zijn een aantal gegevens van de cursist van belang zoals de uitgerekende datum en contactgegevens. Gooisch Grut Geboortezorg heeft een Algemene Verordening Gegevensbescherming; Privacyverklaring opgesteld.
Indien de betrokken cliënt van mening is dat de bepalingen van deze Privacyverklaring niet worden nageleefd of indien betrokken cliënt andere reden heeft tot klagen, dient zij zich te wenden tot de verantwoordelijke van de registratie; Manon Aué via info@gooischgrut.nl Indien dit voor de betrokken cliënt niet leidt tot een voor haar acceptabel resultaat, kan de cliënt gebruik maken van een binnen Gooisch Grut functionerende regeling voor onafhankelijke klachtenbehandeling. De betrokken cliënt kan zich ook tot de Autoriteit Persoonsgegevens wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in haar geschil met de verantwoordelijke. Informatie hierover kunt u vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

baby-