Algemene voorwaarden Gooisch Grut Excellente Kraamzorg

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Gooisch Grut Excellente Kraamzorg (hierna benoemd als Gooisch Grut of Zorgverlener) afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving voor Kraamzorg vindt plaats door middel van ondertekening van de zorgovereenkomst door de cliënt. De cliënt verstrekt hierbij de opdracht aan de Zorgverlener van Gooisch Grut om gedurende de looptijd van deze overeenkomst kraamzorg te verlenen.  Met de zorgovereenkomst worden tevens deze voorwaarden verstrekt aan de cliënt. 

Omschrijving van de te verlenen Kraamzorg:

De Zorgverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van de Kraamzorg, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, moet worden verstaan:        

  • het assisteren van de verloskundige bij de eerstelijns bevalling 
  • controleren en observeren van de lichamelijke conditie van zowel de Zorgvrager als de pasgeborene 
  • het registreren van alle gegevens in het Kraamzorgdossier
  • het overleggen van de bevindingen met de verloskundige en de overdracht aan JGZ
  • het begeleiden bij de borst- of flesvoeding
  • het verzorgen van de Zorgvrager en de pasgeborene
  • het waarborgen van de hygiëne en rust in huis
  • het geven van informatie en instructies m.b.t. herstel van de Zorgvrager 
  • het geven van informatie en instructies betreffende de verzorging van de pasgeborene

De aard en omvang van de te leveren Kraamzorg worden tijdens de Intake met de Zorgvrager aan de hand van zowel het Landelijk Indicatie Protocol als de wensen van de Zorgvrager besproken en schriftelijk vastgelegd.

Kwaliteit van de kraamzorg:

Gooisch Grut levert Kraamzorg conform het Landelijk Indicatie Protocol met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving zoals vastgesteld door representatieve organisaties in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg volgens de Basiskwaliteitseisen Kraamzorg. De Zorgverlener garandeert te allen tijde bevoegd en bekwaam te zijn de Kraamzorg te verlenen. Voor de kraamverzorgende is de eerste prioriteit de zorg voor moeder en kind, daarna gelang het aantal kraamzorguren de zorg voor licht huishoudelijke taken in het kader van hygiënepreventie. Alle details over de taken zullen tijdens de intake, ongeveer 6 tot 8 weken voor de uitgerekende datum, worden besproken.

Regiokraamverzorging:

Gooisch Grut werkt samen met een aantal zelfstandige ondernemers, zowel binnen een maatschap als in teamverband onder de naam Regiokraamverzorging om de Kraamzorg zo goed mogelijk te kunnen invullen.  Vanwege de onvoorspelbaarheid betreffende de datum dat uw kindje wordt geboren wordt er binnen Regiokraamverzorging gekeken naar de best mogelijke invulling. Dit houdt in dat we proberen zoveel mogelijk aan uw verzoek te voldoen ten aanzien van de keus voor een bepaalde kraamverzorgende maar 100 % garanderen kunnen wij dit niet omdat baby’s zich nou eenmaal niets aantrekken van een uitgerekende datum. Tevens kan de gewenste Zorgverlener ziek worden. Wel kunt u er op vertrouwen dat u de beste kwaliteit zorg krijgt van een goed opgeleide en enthousiaste kraamverzorgster. De leden van Regiokraamverzorging plegen regelmatig overleg om zo de meest optimale zorg te verlenen. Diverse expertises zijn aanwezig in het team en kunnen allen geraadpleegd worden. Alle kraamverzorgenden zijn ingeschreven bij het KCKZ.

Facturatie door derden:

Indien de kosten voor de kraamzorg niet rechtstreeks kunnen worden ingediend bij de zorgverzekeraar maakt Gooisch Grut gebruik van derden zoals Gyneo (het declaratieportaal van de maatschap) en Babycare, welke beiden zorgdragen voor de financiële afhandeling met de verzekering. Er is op geen enkele wijze sprake van een dienstbetrekking met, of bemiddeling door genoemde organisaties. Bij ondertekening van de zorgovereenkomst van Gooisch Grut gaat de cliënt akkoord met de voorwaarden zoals beschreven.

Kosten, eigen bijdrage:

De kosten van gewenste aanvullende Kraamzorg, alsmede de wettelijke eigen bijdrage, en indien de Zorgvrager niet verzekerd is dan wel verzekerd is krachtens een restitutiepolis de kosten van de reguliere Kraamzorg, worden door de Zorgverlener door middel van een gespecificeerde factuur in rekening gebracht en dienen binnen 30 dagen na ontvangst te worden voldaan door de Zorgvrager. Het is afhankelijk van uw polisvoorwaarden of u de wettelijke eigen bijdrage retour krijgt van uw verzekering.

Gooisch Grut werkt volgens de Arbo-richtlijnen:

De omgeving waar de werkzaamheden worden verricht moet werkbaar en veilig zijn. Bij een thuisbevalling en tijdens de kraamperiode moet het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm staan. Bij een waterbed is de kraamverzorgende niet verplicht om deze te verschonen of hieraan de kraamvrouw te verzorgen en te begeleiden met de borstvoeding. Er dient warm stromend water op de verdieping van de verzorging van moeder en kind aanwezig te zijn. Alle in huis aanwezige voorzieningen en huishoudelijke apparatuur dienen te voldoen aan alle bestaande veiligheidsnormen. Bij de intake zal een checklist worden ingevuld om te inventariseren of de zorg volgens Arboregels kan worden ingevuld.

Aansprakelijkheid:

Gooisch Grut heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Als er schade ontstaat door toedoen van de Zorgverlener zal deze worden vergoed, met aftrek van € 50,00 eigen risico, tenzij deze schade is ontstaan door gebruik van ondeugdelijke materialen of door onjuiste of onvolledige instructie door de cliënt. Als er sprake is van schade dient u Gooisch Grut schriftelijk, binnen 5 werkdagen na beëindiging van de kraamzorg, op de hoogte te stellen. De Zorgverlener wordt geacht alleen met deugdelijke apparatuur en materialen te werken. Voor letsel of schade tijdens het halen en brengen van kinderen naar kinderdagverblijf of school is Gooisch Grut niet aansprakelijk, dus wij adviseren u dit zelf te regelen.

Annulering van kraamzorg:

Als u de kraamzorg wilt annuleren kan dit uitsluitend schriftelijk. Bij annulering tot 120 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum wordt een bedrag ad. € 75,00 in rekening gebracht aan de cliënt, te weten administratie en registratiekosten. Bij annulering vanaf de 120e dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum wordt een volledig dagtarief in rekening gebracht, gebaseerd op de wettelijke minimum zorgduur van 3 uur per dag, tegen de dan geldende tarieven. 

 Ongewenst gedrag:

Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drugsgebruik, (dreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan. Bij ongewenst gedrag kan de kraamzorg direct stopgezet worden. 

Gooisch Grut hanteert een niet-rookbeleid: De cliënt dient zich daarom, zolang de medewerker de werkzaamheden bij deze cliënt verricht, te onthouden van het roken in de nabijheid van de medewerker. De Zorgverlener zal advies geven over de gevaren van roken in bijzijn van de baby.

Verstrekking van volmachten:

De kraamverzorgende maakt geen gebruik van bankpassen, codes en/of creditcards en huissleutels van de cliënt. Bij overtreding is Gooisch Grut niet aansprakelijk voor de schade. 

Klachten:

Gooisch grut is aangesloten bij de klachtencommissie van de NBVK. Een klacht over de verleende zorg dient schriftelijk binnen 5 werkdagen na het beëindigen van de kraamzorg te worden gemeld bij Gooisch Grut. Het verwerken van de klacht geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke melding. 

Geheimhouding en privacy

Kraamverzorgenden hebben een beroepsgeheim. De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ook wordt alles wat tijdens de kraamtijd wordt besproken niet naar buiten gebracht, tenzij dit in directe belang is voor de gezondheid van uzelf, uw kind of een van uw gezinsleden. Indien dit aan de orde is zal dit altijd met u worden besproken (Wet bescherming persoonsgegevens, Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, etc.).  Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Met het ondertekenen van de zorgovereenkomst gaat de cliënt akkoord met de verwerking van persoonsgegevens welke nodig zijn om de zorg in te vullen en af te handelen. Het proces van gegevensverwerking is vastgelegd in een Privacyverklaring en is op te vragen bij Gooisch Grut.

Betaald parkeren:

Indien er sprake is van betaald parkeren is de cliënt verplicht deze kosten op zich te nemen. Indien er sprake is van een bezoekerspas dient de cliënt daarvoor zorg te dragen. Indien er op redelijke loopafstand mogelijkheid tot gratis parkeren is kan dit uiteraard besproken worden.

Start werktijd:

Op kraamzorgdagen kunt u de kraamverzorgende tussen 8.00 en 9.00 uur bij u thuis verwachten. Uiteraard staat het de cliënt vrij om de zorg later op de dag te laten starten maar de kraamzorguren worden berekend vanaf 9.00 uur tenzij er een gegronde reden is te benoemen waarom dit niet mogelijk is. Overleg over de verdeling van uren zal voor, en tijdens de zorg plaatsvinden.

 

De cliënt geeft door ondertekening van de zorgovereenkomst aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden voor de Kraamzorg van Actiz en BTN.  Deze zijn te vinden op internet: www.SER.nl/ Algemene voorwaarden voor kraamzorg. Het is mogelijk deze voorwaarden digitaal te ontvangen van Gooisch Grut. 

De partijen wensen in aanmerking te nemen dat de aard en de omvang van de Kraamzorg, alsmede hun wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake van de Kraamzorg vast liggen in deze overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW.

Op de werkzaamheden van Gooisch Grut verricht door tussenkomst van kraamzorgorganisaties is de modelovereenkomst genoemd op de site van de Belastingdienst, nr: 90516.1338.1. van overeenkomstige toepassing.

baby-